Ons fundament

Het fundament van de Kameraadschappij wordt gevormd door een tweetal documenten: onze ideologische beginselen genaamd Ons socialisme, en onze statuten.

In Ons socialisme zetten we kort onze wereldvisie uiteen. De Kameraadschappij is een marxistische vereniging, en om hier verdere invulling aan te geven definiëren we ons socialisme aan de hand van vier pijlers: radicale democratie, internationalisme, sociale revolutie en de onafhankelijke organisatie van de arbeidersklasse.

In onze statuten ligt vastgelegd hoe onze vereniging eruitziet en functioneert. Het hoogste orgaan van de Kameraadschappij is de Landdag – de landelijke bijeenkomst waarop alle leden welkom zijn om hun zegje te doen en democratisch de koers van de vereniging te bepalen. Tussen de Landdagen in overziet het gekozen secretariaat de gang van zaken in de vereniging. De functie van het secretariaat is hoofdzakelijk ondersteunend, en niet leidinggevend – het zijn onze leden die de vereniging leiden en vormgeven.

Aanvullend op deze documenten bestaan verscheidene reglementen waarin verdere details van de vereniging zijn uitgewerkt. Het accepteren van onze statuten en ideologische beginselen is een voorwaarde voor het lidmaatschap van onze vereniging.